Certificeringen

Bartels Montage is een volledig gecertificeerde onderneming met VCA en ISO 9001 als basis. Daarnaast beschikt ons bedrijf over een groot aantal andere certificaten en kwaliteitskeurmerken. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staan hierbij centraal. Zo waarborgen we de continuïteit en kwaliteit van onze werkzaamheden. Dat is weer goed voor onze klanten en de klanttevredenheid.

Bartels heeft een integraal arbo- veiligheids- en gezondheidsbeleid.  Dit betekent dat we veel waarde hechten aan veilige werkomstandigheden, gezondheid  en welbevinden van onze medewerkers.  Daarbij is ook aandacht voor duurzaamheid en milieu. We leggen de lat hoog om onze dienstverlening naar het juiste niveau te tillen.  Een veiligere en gezondere werkomgeving is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Voldoen aan wet- en regelgeving
Onze werkzaamheden voeren we uit binnen de vastgestelde normen, richtlijnen en wet- en regelgeving. Met alle voordelen van dien. Zo is er minder kans op (bijna-) ongevallen,  calamiteiten en arbeidsongeschiktheid.  Veilige werkomstandigheden hebben een positief effect op de continuïteit en kwaliteit van onze werkzaamheden. Daar profiteren onze klanten van.

Kwaliteitsborging ISO
We doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van onze werkzaamheden te borgen.  Bijvoorbeeld door te zorgen voor processen die een maximaal rendement opleveren.  Dat geeft onze klanten de garantie dat we werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uitvoeren en de kosten zo laag mogelijk houden. Dankzij goed inzicht in onze processen signaleren we eventuele problemen op tijd. Zo voorkomen we toekomstige fouten zoveel mogelijk.

Bartels montage bezit de volgende certificaten:

ISO 9001/2009

ISO 9001:2008 Kwaliteitsmanagementsysteem

Het innoveren en het stimuleren van procesverbetering zijn twee van de belangrijkste managementtaken. ISO 9001 is een methodiek die hiervoor een kader biedt.
Organisaties die een procesmodel definiëren en op kritische punten in het proces controlemomenten inbouwen, slagen erin te innoveren en het rendement van de bedrijfsprocessen aanzienlijk te verbeteren. Kiwa heeft jarenlange ervaring met het inzichtelijk maken en structureren van alle relevante (deel)processen in organisaties. Samen met onze kennis van uiteenlopende markten kunnen wij u uitstekend van dienst zijn bij certificering van ISO 9001.

Voor wie?

ISO-certificatie is voor veel organisaties een onmisbaar verbeterinstrument. Het legt problemen op het gebied van communicatie en onduidelijkheid omtrent verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures haarfijn bloot. En dat zijn nu vaak nét de punten waarop het beter kan bij organisaties. Werken aan ISO-certificatie is -kortomwerken aan procesbeheersing en continue verbetering.

Wanneer is het nodig?

Allereerst biedt het klanten zekerheid, omdat zij erop kunnen vertrouwen dat werkzaamheden volgens afspraak plaatsvinden. Dat betekent óók dat er minder controles nodig zijn. Certificatie draagt ook bij aan een efficiënte, overzichtelijke organisatie. Het bewijst dat het kwaliteitmanagementsysteem van een bedrijf voldoet aan de gestelde normen. Daarmee is de bedrijfsvoering overzichtelijker, efficiënter en beter controleerbaar. ISO 9001-certificatie versterkt als marketing instrument de concurrentiepositie van een organisatie. Het is de aangewezen manier om kwaliteit herkenbaar te maken en onderscheid te creëren met niet-gecertificeerde sectorgenoten. Bovendien vragen zowel de markt als overheden steeds vaker expliciet naar ISO-certificering.

Processtappen

Werkwijze
De certificatie start met een beoordeling van de documentatie door Kiwa en het opstellen van een werkplan voor de audit. Aan de hand van het werkplan evalueert het auditteam van Kiwa de organisatie door middel van interviews met de betrokken functionarissen. De resultaten worden vastgelegd in een rapport. Bij tekortkomingen heeft het bedrijf zes maanden de tijd om maatregelen te treffen. Indien het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet sluiten de aanvrager en Kiwa een certificatie-overeenkomst.

Controle
Nadat het certificaat is verleend voert Kiwa regelmatig opvolgingsaudits uit. Tijdens die bezoeken wordt beoordeeld of het kwaliteitsmanagementsysteem nog aan de normen blijft voldoen en er verbetering is van de kwaliteitsprestaties. Hierbij zijn zesmaandelijkse of jaarlijkse opvolgingsbezoeken mogelijk. Het certificaat is 3 jaar geldig. Na deze periode wordt een her-evaluatie van het volledige systeem uitgevoerd, de hercertificatie–audit.

VCA

VGM Checklist Aannemers* 2008/5.1

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

*De VCA enkel ster is bedoeld voor partijen die zich niet opstellen als hoofdaannemer.

Voor wie?

VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. De VCA – Petrochemie is met name bedoeld voor die partijen die werkzaam zijn in de petrochemische bedrijven en daaraan gelieerde industrieen.

Processtappen

 • Is het certificaat werkelijk voor mij bedoeld?
 • Welk niveau (VCA *, VCA** of VCA-Petrochemie) moet ik kiezen?
 • Opstellen te nemen actiepunten voor uw VGM beheerssysteem
 • Uitvoeren actiepunten van uw VGM beheerssysteem
 • U kiest voor een certificatie instelling die het best bij u past
Veilig werken langs de weg

Cursus Veilig werken langs de weg – CROW 96b

Doelgroep

Medewerkers die bij hun werkzaamheden in de openbare ruimte (niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) te maken hebben met wegafzettingen en de regelgeving daarvan.

Doel

De deelnemers worden opgeleid om op verantwoorde, veilige wijze om te gaan met wegafzettingen, het bevorderen van verkeersveiligheid voor weggebruikers, het beperken van verkeershinder en het voorkomen van files.

Inhoud

 • theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96b in 4 modules:
 • op de rijbaan;
 • naast de rijbaan;
 • kruispunten en rotondes;
 • fiets- en voetpaden;
 • beschrijving voorbereidingsproces;
 • plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk;
 • gewijzigde snelheidsregimes bij werken aan de weg;
 • aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig werken langs de weg;
 • enkele aspecten m.b.t. de Arbowetgeving en de rol van de Arbeidsinspectie;
 • ongevalsproblematiek en wat de “weg”-werker daarmee te maken heeft;
 • op- en afbouwen van de verkeersveiligheidsmaatregelen.

Certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist het persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van vijf jaar.

Resultaat

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van het geven van voldoende instructie en de aantoonbaarheid daarvan.

Werken in besloten ruimten

Veilig werken in besloten ruimten

De cursus Veilig werken in besloten ruimten is bedoeld voor werknemers welke werkzaamheden in besloten ruimten vervullen. De deelnemers worden opgeleid om op een veilige en verantwoorde wijze te werken in besloten ruimten.

Het werken in besloten ruimten zoals kruipruimtes, ketels, bergbezink bassins, etc. brengt grote risico’s met zich mee. Tijdens deze cursus worden de belangrijkste theoretische en praktische zaken behandeld om aan de eisen van de Arbowet te kunnen voldoen.

De volgende onderwerpen aan bod:

 • Definitie besloten ruimte
 • Wet- en regelgeving besloten ruimten
 • Arbo informatieblad AI-5
 • Herkennen van de gevaren besloten ruimte
 • Verstikkingsgevaar besloten ruimte
 • Brand- en explosiegevaar besloten ruimte
 • Gevaar voor bedwelming of vergiftiging
 • Bewegende delen besloten ruimte
 • Beheersen van gevaren van elektriciteit in besloten ruimte
 • Vallen, uitglijden en vallende voorwerpen
 • Evalueren van de bestaande situatie / onderzoek van de atmosfeer in de ruimte, de omgeving en de toe te passen werkmethode
 • Beheersen van de risico’s inbesloten ruimte
 • Beheersen van de atmosfeer in een besloten ruimte
 • Maatregelen in en rondom de besloten ruimte
 • Organisatorische maatregelen in besloten ruimten
 • Bedrijfshulpverlening in besloten ruimte
 • Meet- en overige apparatuur
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen in besloten ruimte
 • Uitgebreid praktijkgedeelte: meten en betreden besloten ruimte
Kiwa BRL K14020

Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen (BRL-K14020)

De Beoordelingsrichtlijn “Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen” (BRL-K14020) richt zich op het vaststellen van de kwaliteit van het onderhoud aan pompinstallaties van gemalen. De kwaliteitseisen hebben betrekking op de doelmatigheid van het onderhoud, rekening houdend met techniek en veiligheid aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen werkwijzen en kwaliteitsnormen. Ook wordt de kwaliteit vastgesteld van de rapportages die aan de opdrachtgever worden uitgebracht over de verrichte onderhoudswerkzaamheden.

Voor wie?
Onderhoudsbedrijven, gemeenten, waterschappen, zuiveringsschappen

Wanneer is het nodig?
Als u als opdrachtgever de zekerheid wilt hebben dat u een efficiënt en effectief werkend onderhoudsbedrijf inschakelt, kiest u voor een onderhoudsbedrijf dat door Kiwa is gecertificeerd op basis van de Beoordelingsrichtlijn “Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen” (BRL-K14020). En als u als onderhoudsbedrijf zich als zodanig bij uw (potentiële) opdrachtgevers wilt profileren, is het Kiwa-certificaat een duidelijke pré.

Processtappen
De certificering voor de veiligheidsbeoordeling voor voorzieningen in woongebouwen bestaat uit de processtappen “Toelatingsonderzoek” en “Controles”.

Toelatingsonderzoek

Tijdens het toelatingsonderzoek voor het verkrijgen van het Kiwa-certificaat toetsen certificatie-deskundigen van Kiwa de organisatie aan de eisen die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijn BRL-K14020 “Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen”.

Het gaat om beoordeling van:

 • het onderhoudsproces
 • het kwaliteitssysteem en het IKB-schema;
 • de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures.
 • Tevens zal een aantal praktijkbeoordelingen plaatsvinden van door de aanvrager uitgevoerde veiligheidsbeoordelingen.
 • Bij succesvolle afronding van het toelatingsonderzoek zal het certificaat worden verstrekt. In het certificaat wordt vermeld dat afgifte ervan mede is gebaseerd op (komende) regelmatige beoordelingen.
 • Controles

In het certificaat is vastgelegd dat Kiwa beoordelingen zal uitvoeren. Deze beoordelingen worden uitgevoerd om te verifiëren dat de processen blijvend voldoen aan de eisen in de BRL-K14020 en zo een gerechtvaardigd vertrouwen te behouden.

NEN 2767-4

NEN 2767-4 conditiemeting civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, sluizen, stuwen enz.)

Met de huidige ontwikkeling van de NEN 2767 is de methode van de conditiemeting van gebouwen toe te passen op o.a. kunstwerken. De NEN 2767-4 biedt een aanvullend inzicht bij bestekken, 0-metingen en meerjarenonderhoudsplanningen door een eenduidige inspectiemethode voor te schrijven. Op basis van een vastgestelde elementenlijst wordt een kunstwerk gedecomponeerd tot de individuele elementen met bouwdelen. Deze worden vervolgens beoordeeld op gebreken en krijgen door toepassing van de norm een conditiescore. Hiermee is het mogelijk om objecten op een objectieve wijze te vergelijken. De eenduidigheid en de objectiviteit van de NEN 2767-4 maken deze norm tot een uniek en uitermate geschikt instrument voor toekomstige inspecties.

Inhoud

 • Methodiek Toelichting op de oorsprong, inhoud en toepassing van NEN 2767-1
 • Decompositie en gebreken Toelichting op de totale onderdelenlijsten en de bijbehorende gebreken volgens NEN2767-4-2.
 • Aggregatie De mogelijkheden tot aggregatie van bouwdelen, elementen en objecten.
 • Voorbereiden inspectie Het maken van een decompositie van verschillende objectcategorieën. Mogelijkheden om m.b.v. mobiele apparatuur te werken.
 • Uitvoeren en verwerken inspectie Het op locatie uitvoeren van een NEN2767-4 inspectie d.m.v. een tool met internetapplicatie. Gebreken vaststellen en waarderen waardoor conditiescores gegenereerd worden
 • Opmaken meerjarenoverzichten Met behulp van de conditiescores de vertaling maken naar onderhoudsprojecten en meerjarenoverzichte
NEN 3140

Cursus Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen volgens NEN 3140

Sinds de invoering van de Arbowet periodiek keuren van elektrische arbeidsmiddelen verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige medewerker. Middels deze cursus worden medewerkers opgeleid tot voldoende onderricht persoon voor het keuren van elektrisch handgereedschap volgens de NEN 3140.

Doel

Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis en praktische oefening opgedaan om zelfstandig keuringen aan elektrisch gereedschap uit te voeren en als zodanig een keuringssysteem binnen de organisatie op te zetten.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte. Onderwerpen welke in de theorie behandeld worden zijn:

 • Begrippen omtrent het keuren
 • Wettelijke achtergronden van het keuren
 • Risico’s elektriciteit
 • Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen
 • Opzetten keuringssysteem binnen de eigen organisatie (procedures en instructies)
 • Veel voorkomende gebreken en bijbehorende risico’s elektrische arbeidsmiddelen
 • Visuele inspectie van apparatuur
 • Grenswaarden en meetmethoden voor isolatieweerstand, weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom
 • De administratieve afhandeling van inspecties
Keurmeester hijs- en middelen

Cursus keurmeester hijs- en middelen

De cursus is bedoeld voor technische medewerkers die worden ingezet als keurmeester voor Hijs- en hefmiddelen zoals hijsbanden, stroppen, kettingwerk, platenklemmen, tirfors, etc. Opgeleide keurmeesters kunnen zowel voor de eigen organisatie als voor derden keuren.

Doel

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van hijsmiddelen en hefmiddelen verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden
uitgevoerd door een ter zake deskundige. Middels deze cursus worden medewerkers opgeleid als deskundige in de zin van nationale wetgeving

Inhoud

Onderwerpen die in de theorie behandeld worden:

 • waarom, wanneer en door wie keuren;
 • achtergronden keuringen
 • wetgeving, Arbowet, productaansprakelijkheid, normen NEN 818, NEN-EN 1492, NEN-EN 964, etc;
 • typen hijs- en hefmiddelen;
 • materiaalsoorten en constructief inzicht
 • uitvoeren keuringen en toepassing checklijsten
 • administratieve afhandeling van inspecties.
 • Ook wordt ingegaan op de rol van de externe keurmeester welke keuringen voor derden uitvoert.
Keurmeester Ladders, trappen en rolsteigers

Cursus Keurmeester Ladders, trappen en rolsteigers

Inleiding
Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van ladders, trappen en rolsteigers verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige. Middels deze cursus worden medewerkers opgeleid tot voldoende onderricht persoon voor het keuren van ladders, trappen en rolsteigers volgens de Arbowet, NEN 2484 en NEN-EN 1004.

Doel

Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis en praktische oefening opgedaan om zelfstandig keuringen aan ladders, trappen en rolsteigers uit te kunnen voeren.

Inhoud

Onderwerpen welke in de theorie behandeld worden:

 • Waarom, wanneer en door wie keuren;
 • Achtergronden wetgeving en normen;
 • Risico’s ladders, trappen en rolsteigers;
 • Veel voorkomende gebreken van ladders, trappen en rolsteigers en de bijbehorende risico’s;
 • Visuele inspectie van ladders, trappen en rolsteigers;
 • Grenswaarden en afkeurcriteria;
 • De administratieve afhandeling van keuringen.
Keurmeester valbeveiligingsmiddelen

Cursus keurmeester valbeveiligingsmiddelen

De cursus is bedoeld voor technische medewerkers die worden ingezet als keurmeester valbeveiligingsmiddelen. Onder valbeveiligingsmiddelen vallen zoals: harnasgordels, karabijnhaken, lijnklemmen, mobiele ankerpunten, valstopapparaten, etc. Opgeleide keurmeesters kunnen zowel voor de eigen organisatie als voor derden keuren. Doel Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van valbeveiligingsmiddelen verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige. Middels deze training worden medewerkers opgeleid als deskundige in de zin van nationale wetgeving (Arbobesluit).

Inhoud

Onderwerpen die in de theorie behandeld worden:

 • Waarom, wanneer en door wie dienen valbeveiligingsmiddelen gekeurd te worden;
 • De achtergronden van het keuren;
 • Wetgeving, Arbowet en productaansprakelijkheid
 • De normen voor valbeveiligingsmiddelen: NEN 341, EN 361, EN 363, etc;
 • Typen valbeveiligingsmiddelen (harnasgordels, valstoppers, lijnklemmen, etc.);
 • Materiaalsoorten en constructief inzicht;
 • Het uitvoeren van keuringen § Toepassing van diverse typen checklijsten;
 • Administratieve afhandeling van keuringen van valbeveiliging.